Opdateret 11-12-2011

§ 1 Klubbens navn er “Københavns Bowling Klub 1940” forkortet til “KBK 1940”.
Klubben er stiftet den 10. januar 1940 og har hjemsted i København.
§ 2 Klubbens formål er at fremme såvel bowlingsporten som kammeratskabet på klubplan. Klubben er således gennem medlemskab af Københavns Bowling Union tilknyttet Dansk Bowlingforbund, Dansk Idrætsforbund og FIQ.
§ 3 Klubbens spilledragt bestemmes af generalforsamlingen.
§ 4 Alle personer, som opfylder klubbens formål kan blive medlemmer af klubben.
Medlemmer af klubben kan optages enten som aktive eller passive.
Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab pr. 1. juni. Meddelelse om overgang til passivt medlemskab skal skriftligt meddeles bestyrelsen senest 1. april. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde tillade overgang til passivt medlemskab i løbet af sæsonen. Bestyrelsen kan tilsvarende i særlige tilfælde afvise overgang til passivt medlemskab.
§ 5 Klubkontingentet fastsættes for aktive og passive medlemmer, samt for bestyrelsen hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet forfalder til betaling den første i hver måned. Ved restance udover en måned inddrages medlemmets rettigheder indtil kontingentet er betalt. Medlemmet orienteres ved en rykkerskrivelse. Ved restance ud over to måneder påføres der et rykkergebyr på 25,00 kroner ved anden rykkerskrivelse. Ved restance udover tre måneder ekskluderes medlemmet af klubben samt indberettes til Københavns Bowlingunion.

Klubben er for hvert medlem forpligtet til ud af det indbetalte kontingent at betale de til enhver tid gældende licenser til Københavns Bowling Union og Dansk Bowling Forbund .Dog vil der for passive medlemmer kun blive betalt licens hvis det passive medlem ønsker det, og kun mod indbetaling
af et beløb svarende til licensbetalingen.

§ 6 For at være stemmeberettiget på den ordinære generalforsamling skal man være fyldt 18 år, samt have betalt forfaldent kontingent.
§ 7 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og spilleudvalgsformand. Alle spørgsmål i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

Man kan ikke sidde i bestyrelsen i KBK 1940, hvis man samtidig er medlem af en anden bowlingklub under Københavns Bowlingunion.

§ 8 De sportslige arrangementer ledes af et spilleudvalg bestående af spilleudvalgsformand og en holdleder for hvert af de tilmeldte hold til holdturneringen for såvel damer som herrer.

Bestyrelsen fastsætter indholdet af spilleudvalgets opgaver.

§ 9 Alle former for festlige arrangementer tilrettelægges af et festudvalg. Festudvalget nedsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
§ 10 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts, og indkaldelsen skal ske skriftligt med 14. dages varsel.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Præmieuddeling
  7. Valg af bestyrelse, jævnfør § 13
  8. Valg af holdledere og festudvalg
  9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
  10. Eventuelt

Referat af den ordinære generalforsamling lægges på hjemmesiden inden udgangen af maj samme år.

§11 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Modtagne forslag vil blive lagt i hallen fra sidste træningsaften inden generalforsamlingen.
§ 12 Afstemninger på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal mellem de fremmødte stemmeberettigede. Ved afstemning om lovændringer skal vedtagelse ske med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Såfremt mindst 5 medlemmer eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning, skal dette ske.

§ 13 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand og sekretær vælges i de lige år. Næstformand, kasserer
og spilleudvalgsformand vælges i de ulige år.

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 14 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
§ 15 Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Får formanden forfald, træder næstformanden i dennes sted.
§ 16 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer og motiverer det.
Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst en uges varsel med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14. dage efter begæringens modtagelse.
§ 17 Regnskabsåret løber fra 1. januar ? 31. december. Det underskrevne og reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§ 18 Klubbens likvide midler, udover hvad der er nødvendigt for den daglige drift, anbringes i en anerkendt bank.

Bankindeståender kan kun hæves af kassereren eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 19 Klubbens medlemmer er underkastet Københavns Bowling Union, Dansk Bowling Forbunds, Dansk Idræts Forbunds og FIQ´s amatørregler.
§ 20 Medlemsmøderne er beslutningsdygtige og afholdes den første torsdag i hver måned, samt når bestyrelsen finder det ønskeligt.
§ 21 Eksklusion af et medlem. udover den i § 5 nævnte grund, kan kun foretages på et af klubbens officielle møder og skal ske med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
§ 22 På medlemsmøder skal forslag, der vedtages, eller tages til efterretning, protokolleres. Protokollen kan forlanges oplæst på det efterfølgende møde.
§ 23 Passive medlemmer er ikke berettiget til at stille op i sportslige arrangementer under Københavns Bowling Union, Dansk Bowling Forbund, Dansk Idræts Forbund og FIQ. Såfremt der ikke kan stilles fuldt turneringshold på grund af afbud, er spilleudvalget berettiget til at anvende passive medlemmer i turneringskampe.

Aktive medlemmer kan af spilleudvalget eller bestyrelsen få deres ret til at stille op i sportslige arrangementer inddraget.

§ 24 Udmeldelse skal ske senest den 1. april og udmeldelsen
træder i kraft den 1. juni. Såfremt udmeldelse ikke er sket til
tiden, vil man være bundet for endnu en sæson. Udmeldelse skal
ske skriftligt til klubbens formand eller kasserer. Inden
udmeldelse kan ske, skal alle restancer være betalt.
§ 25 Indtræffer der tilfælde, som ikke er medtaget i disse love og bestemmelser, kan bestyrelsen handle efter eget skøn under ansvar over for generalforsamlingen.
§ 26 Klubbens opløsning kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger og kun når mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Fordelingen af klubbens midler bestemmes af generalforsamlingen, og skal gå til et almennyttigt formål.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. september 1993.

Senest revideret på den ordinære generalforsamling den 19/03 2009